Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 bestaat de wet Passend Onderwijs. De wet moet ervoor zorgen dat alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek vinden in het onderwijs. Sommige kinderen hebben een ondersteuningsbehoefte, waar wij als school ons onderwijs niet of onvoldoende op kunnen afstemmen. Door de zorgplicht die wij als school hebben, is het wel onze verantwoordelijkheid om voor onze kinderen een passende onderwijsplek te vinden. SKPO, het bestuur waar onze school onder valt, maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven. In eerste instantie proberen wij een passende plek te vinden binnen het samenwerkingsverband. Deze kinderen kunnen worden doorverwezen naar het speciaal onderwijs (REC-school). 

Alle scholen in het samenwerkingsverband hebben een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat onze ondersteuningsmogelijkheden zijn. Dit profiel dient als basis om een goede afweging te maken of wij als school goed onderwijs kunnen bieden aan een kind met een extra ondersteuningsbehoefte, of dat dit kind beter onderwijs kan volgen op een andere school met een ander schoolondersteuningsprofiel.

Op de website van het samenwerkingsverband vindt u informatie over passend onderwijs in onze regio en de aangesloten schoolbesturen en scholen. 

Klik hier om ons schoolondersteuningsprofiel te bekijken.