Missie en Visie

Basisschool Tweelingen is een interconfessionele school die onderdeel uitmaakt van het schoolbestuur SKPO. De school staat open voor alle kinderen passend binnen onze mogelijkheden. Door onze kinderen op jonge leeftijd kennis te laten maken met de internationale en culturele samenleving ontwikkelen zij een breder perspectief en worden zij toegerust op het functioneren in de samenleving als wereldburger.
 
We zien het als onze belangrijkste taak dat leerlingen zich  optimaal kunnen ontwikkelen binnen een veilig schoolklimaat. Daarom is de fundering van ons onderwijs gebaseerd op een sterk, veilig pedagogisch klimaat en het bieden van een stevige didactische omgeving. Onze school is een plek in de buurt waar kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig, gewaardeerd en geaccepteerd voelen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om binnen een prettige werkomgeving hoge, reële eisen te stellen aan onze leerlingen. Wij helpen ze om zichzelf en hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen op zowel cognitief als creatief vlak.
 
Kort en bondig is onze missie: BS Tweelingen: Onderzoek de wereld, ontdek je toekomst.
Wij hebben onze missie vertaalt in kernwaarden en een uitgewerkte visie op deelgebieden.
 
Kernwaarden:
Als school staan wij voor de volgende kernwaarden:
eigenaarschap - innovatief - diversiteit - ontwikkeling
 
We willen dat kinderen, ouders en leerkrachten in onze school op een goede manier met elkaar omgaan en respect hebben voor anderen. Respectvol en open omgaan met verschillen is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Wij hechten veel waarde aan een veilige sfeer op school en in de klas, we zorgen voor orde en structuur. Door een open en nieuwsgierige blik te bevorderen, begrijpen, waarderen en accepteren wij elkaar.
Op basisschool Tweelingen werken leerlingen aan hun eigenwaarde, zelfvertrouwen en trots en zijn voldoende toegerust om actief en positief deel te nemen aan de maatschappij en het leven dat voor hen ligt. Zij hebben respect voor zichzelf en voor anderen, beschikken over zelfkennis en inlevingsvermogen, tonen doorzettingsvermogen, voelen zich daarnaast verantwoordelijk voor hun eigen handelen en zijn betrokken bij de maatschappij. Ook kennen zij hun eigen kwaliteiten en talenten, de waarde van samenwerken, doelgericht werken en (zelf)reflectie en beschikken ze over een kritische blik en lerende houding.
 
Wij gaan voor kansrijk onderwijs met een stevige basis. Op basisschool Tweelingen wordt gewerkt met het leerstofjaarklassensysteem. Wij creëren ruimte voor de leerlingen om hun zelfstandigheid te versterken en differentiëren ons aanbod op de kennis,- en vakgebieden. We dagen uit tot het ontwikkelen van het creatief en flexibel denken en handelen in een innovatieve omgeving.
De school is ingedeeld in onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Alle leerlingen zitten in een vaste groep. Binnen de groep kunnen en mogen leerlingen met en van elkaar leren. Zij leren en ontdekken in de loop van de tijd de manier van leren en helpen die bij hen past. Ook werken ze zo aan hun sociale rol. 
 
Door een breed onderwijsaanbod op het gebied van taal, lezen, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling leren de kinderen vaardigheden waarmee ze hun plek in de maatschappij kunnen vinden. Inzicht in de individuele ontwikkeling van het kind is van groot belang. We stellen hoge doelen voor de kinderen en ons zelf. Deze doelen bespreken we regelmatig met alle betrokkenen: kinderen, ouders en leerkrachten. We werken handelingsgericht en we hebben hoge verwachtingen. Door een breed en gevarieerd onderwijsaanbod helpen we kinderen met het ontwikkelen van hun talenten. We leren kinderen om hun talenten in te zetten, zodat ze beter kunnen leren en al hun mogelijkheden benutten.
Ons onderwijs is erop gericht dat leerlingen zich zo goed mogelijk ononderbroken kunnen ontwikkelen en het beste uit zichzelf leren te halen. We vinden het belangrijk dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en opbrengsten realiseren die leiden tot passend (vervolg)onderwijs.