Onderwijs

Missie en Visie

Basisschool Tweelingen is een interconfessionele school die onderdeel uitmaakt van het schoolbestuur SKPO. De school staat open voor alle kinderen passend binnen onze mogelijkheden. Door onze kinderen op jonge leeftijd kennis te laten maken met de internationale en culturele samenleving ontwikkelen zij een breder perspectief en worden zij toegerust op het functioneren in de samenleving als wereldburger.   We zien het als onze belangrijkste taak dat leerlingen zich  optimaal kunnen ontwikkelen binnen een veilig schoolklimaat. Daarom is de fundering van ons onderwijs gebaseerd op een sterk, veilig pedagogisch klimaat en het bieden van een stevige didactische omgeving. Onze school is een plek in de buurt waar kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig, gewaardeerd en geaccepteerd voelen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om binnen een prettige werkomgeving hoge, reële eisen te stellen aan onze leerlingen. Wij helpen ze om zichzelf en hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen op zowel cognitief als creatief vlak.   Kort en bondig is onze missie: BS Tweelingen: Onderzoek de wereld, ontdek je toekomst. Wij hebben onze missie vertaalt in kernwaarden en een uitgewerkte visie op deelgebieden.   Kernwaarden: Als school staan wij voor de volgende kernwaarden: eigenaarschap - innovatief - diversiteit - ontwikkeling   We willen dat kinderen, ouders en leerkrachten in onze school op een goede manier met elkaar omgaan en respect hebben voor anderen. Respectvol en open omgaan met verschillen is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Wij hechten veel waarde aan een veilige sfeer op school en in de klas, we zorgen voor orde en structuur. Door een open en nieuwsgierige blik te bevorderen, begrijpen, waarderen en accepteren wij elkaar. Op basisschool Tweelingen werken leerlingen aan hun eigenwaarde, zelfvertrouwen en trots en zijn voldoende toegerust om actief en positief deel te nemen aan de maatschappij en het leven dat voor hen ligt. Zij hebben respect voor zichzelf en voor anderen, beschikken over zelfkennis en inlevingsvermogen, tonen doorzettingsvermogen, voelen zich daarnaast verantwoordelijk voor hun eigen handelen en zijn betrokken bij de maatschappij. Ook kennen zij hun eigen kwaliteiten en talenten, de waarde van samenwerken, doelgericht werken en (zelf)reflectie en beschikken ze over een kritische blik en lerende houding.   Wij gaan voor kansrijk onderwijs met een stevige basis. Op basisschool Tweelingen wordt gewerkt met het leerstofjaarklassensysteem. Wij creëren ruimte voor de leerlingen om hun zelfstandigheid te versterken en differentiëren ons aanbod op de kennis,- en vakgebieden. We dagen uit tot het ontwikkelen van het creatief en flexibel denken en handelen in een innovatieve omgeving. De school is ingedeeld in onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Alle leerlingen zitten in een vaste groep. Binnen de groep kunnen en mogen leerlingen met en van elkaar leren. Zij leren en ontdekken in de loop van de tijd de manier van leren en helpen die bij hen past. Ook werken ze zo aan hun sociale rol.    Door een breed onderwijsaanbod op het gebied van taal, lezen, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling leren de kinderen vaardigheden waarmee ze hun plek in de maatschappij kunnen vinden. Inzicht in de individuele ontwikkeling van het kind is van groot belang. We stellen hoge doelen voor de kinderen en ons zelf. Deze doelen bespreken we regelmatig met alle betrokkenen: kinderen, ouders en leerkrachten. We werken handelingsgericht en we hebben hoge verwachtingen. Door een breed en gevarieerd onderwijsaanbod helpen we kinderen met het ontwikkelen van hun talenten. We leren kinderen om hun talenten in te zetten, zodat ze beter kunnen leren en al hun mogelijkheden benutten. Ons onderwijs is erop gericht dat leerlingen zich zo goed mogelijk ononderbroken kunnen ontwikkelen en het beste uit zichzelf leren te halen. We vinden het belangrijk dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en opbrengsten realiseren die leiden tot passend (vervolg)onderwijs.  

Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 bestaat de wet Passend Onderwijs. De wet moet ervoor zorgen dat alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek vinden in het onderwijs. Sommige kinderen hebben een ondersteuningsbehoefte, waar wij als school ons onderwijs niet of onvoldoende op kunnen afstemmen. Door de zorgplicht die wij als school hebben is het wel onze verantwoordelijkheid om voor deze kinderen een passende onderwijsplek te vinden. De SKPO, het bestuur waar onze school onder valt, maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven. In eerste instantie proberen wij een passende plek te vinden binnen het samenwerkingsverband. Voor sommige kinderen is er geen passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband. Deze kinderen kunnen worden doorverwezen naar het speciaal onderwijs (REC-school). Alle scholen in het samenwerkingsverband hebben een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat onze ondersteuningsmogelijkheden zijn. Dit profiel dient als basis om een goede afweging te maken of wij als school goed onderwijs kunnen bieden aan een kind met een extra ondersteuningsbehoefte of dat dit kind beter onderwijs kan volgen op een andere school met een ander schoolondersteuningsprofiel. Op de website van het samenwerkingsverband, http://www.po-eindhoven.nl/, vindt u informatie over passend onderwijs in onze regio en de aangesloten schoolbesturen en scholen. Klik hier om ons schoolondersteuningsprofiel bekijken.

Externe partners

Basisschool Tweelingen werkt samen met verschillende externe partners:   Het schoolbestuur SKPO Onze school valt onder het bestuur van de Stichting Katholiek en Protestants-christelijk Onderwijs Eindhoven en omgeving (SKPO). Meer informatie over het schoolbestuur kunt u vinden in onze schoolgids en op de site van de SKPO. De SKPO is te bereiken op het volgende adres:                                                                              Vonderweg 12                                                            5616 RM Eindhoven tel.: 040 – 259 53 20 fax: 040 – 259 53 21 Heeft u specifieke vragen en bent u opzoek naar de externe vertrouwenspersoon van SKPO? Dan kunt u terecht bij Irene Kersten. U kunt hiervoor terecht via info@rustnaimpact.nl of de website www.rustnaimpact.nl. Klachtenregeling: Heeft u een klacht over de school en wilt u weten wat u dan moet doen. Klik dan hier voor de klachtenregeling.  Openbare bibliotheek                                                     Basisschool Tweelingen werkt samen met de Openbare Bibliotheek Eindhoven. Op beide vestigen is een schoolbieb aanwezig. Wilt u meer informatie over schoolbieb of over boeken lenen?  Op de site van de Openbare Bibliotheek Eindhoven vindt u meer informatie. Wij-Eindhoven/ Jeugd- en gezinswerker Met het Wij-Eindhoven biedt mensen ondersteuning op het gebied van: werk en inkomen             zorg en opvoeding huishouden en klussen                                                                             vervoer (mobiliteit) wonen en ontmoeten                                                                          Wanneer u een vraag heeft en er zelf of samen met andere niet uitkomt, kunt u terecht bij het Wij-team in uw wijk. Binnen de school zijn ook mensen van het Wij-team actief betrokken. Zij nemen deel aan het zorgoverleg en dienen als aanspreekpunt voor de school wanneer er zorgen worden gemaakt over kinderen of gezinnen. Wilt u meer informatie over WIJ-Eindhoven kijk dan op de site van WijEindhoven of bel met (040) 2388998. Op maandagochtend rond 8.45 is er meestal een medewerker van het Wij-team aanwezig op school aan de Planetenlaan, waar u terecht kunt voor het stellen van vragen of het maken van een afspraak. Jeugdgezondheidszorg                              Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Dit team bestaat uit  een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering. In onze schoolgids vindt u meer informatie over de jeugdgezondheidszorg. Heeft u overige vragen?                                                                                                                                 Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders Stuur een e-mail naar: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind. Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17. 00 uur.