Nieuws

Thuisonderwijs en sluiting scholen

Beste ouders/verzorgers, Vanaf morgen gaan de scholen dicht. Gisteren hebben we u een eerste mail gestuurd. In deze mail willen we alvast een aantal belangrijke aandachtspunten met u delen: Vandaag krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 op papier oefenstof mee waar ze de komende drie dagen aan kunnen werken. De kinderen van de groepen 1-2 kunnen vanaf morgen met de padlet aan de slag. De leerkracht van uw kind houdt u per mail op de hoogte van hoe het thuisonderwijs er uit zal gaan zien en wat wij van de kinderen verwachten. Zorgt u er dus voor dat wij over het juiste emailadres beschikken en u de mail dagelijks leest.  De dagen voor de Kerstvakantie zullen wij gebruiken als voorbereiding en testen van het onderwijs op afstand. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 zullen dan ook aankomende donderdag al een moment van contact hebben via Teams. Per mail ontvangt u vandaag een uitleg over hoe u Teams moet installeren. Controleer hiervoor u mail of neem contact op met de leerkracht. Vanaf maandag 4 januari krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 online les via Teams in combinatie met schriftelijk werken. Hiervoor zullen de boeken en schriften volgens een tijdschema opgehaald dienen te worden. Dit ophalen gebeurt op 4 januari in de ochtend. De exacte tijd ontvangt u via de leerkracht. De lessen zullen gegeven worden via een tijdschema en weekplanning. Ook dit ontvangt u via de leerkracht. De kinderen van de groepen 1-2 krijgen na de Kerstvakantie onderwijs via werkboekjes, de digitale padlet en zullen contactmomenten hebben met de leerkracht via Teams.  Zoals in de vorige periode van thuisonderwijs willen we ook nu weer laptops of tablets beschikbaar stellen voor het online werken. Het aantal uit te lenen apparaten is beperkt. We willen u dan ook nadrukkelijk vragen hier alleen gebruik van te maken als het echt niet anders opgelost kan worden. Een uitleenformulier moet hiervoor ondertekend worden en deze uitleen zal plaatsvinden op 4 januari. Als u echt een apparaat van school moet lenen kunt u hiervoor een mail sturen naar de leerkracht van uw kind. Noodopvang: Wanneer er sprake is van een cruciaal beroep mogen ouders op die werkdag gebruik maken van noodopvang. Zeker als maar een ouder een cruciaal beroep uitoefent, willen we vragen de aanvraag hiervoor alleen te doen als het echt nodig is. Het is voor de school moeilijk om noodopvang te bieden en tegelijkertijd ook aandacht en onderwijs te geven aan de kinderen die thuis zijn. De tijden voor de noodopvang zijn de  normale schooltijden. Kinderen nemen die dag zelf eten en drinken mee. De noodopvang vindt plaats op onze locatie aan de Turfveldenstraat. De kinderen zullen hier opgevangen worden op ons leerplein. Het thuiswerk dient meegebracht te worden. Het aanvragen van de noodopvang dient via mail te gebeuren bij de directie van de school. U stuurt hiervoor een mail naar tweelingen@skpo.nl. De aanvraag dient voor elke week afzonderlijk gedaan te worden. En nogmaals het verzoek hier alleen gebruik van te maken als het echt niet anders kan.   De komende dagen en weken zullen wederom een uitdaging voor ons allemaal worden. We hopen samen met u de komende weken voor de kinderen toch zinvol, leerzaam en prettig te maken. Wanneer u met vragen zit dan horen wij dit graag. Blijf alert op de maatregelen en blijf ook allemaal gezond!! Met vriendelijke groet, Directie basisschool Tweelingen  

Sluiting basisscholen per 16 december

Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan maar vandaag zijn nieuwe maatregelen aangekondigd tegen het coronavirus. Een van deze maatregelen is dat alle scholen vanaf aanstaande woensdag (16 december) tot 18 januari gesloten blijven en overgaan op thuisonderwijs. Dit is een stevige maatregel en ook een waar het nodige voor geregeld moet worden door ons maar ook door u als ouders. Het  betekent dat morgen (dinsdag 15 december) voorlopig de laatste dag is dat de kinderen op school aanwezig zijn. Vandaag en morgen gaan we als team kijken hoe dit thuisonderwijs er uit zal gaan zien. Voor nu kunnen we u vast vertellen dat het een combinatie zal zijn van digitaal les via Microsoft Teams en werken in de boeken en schriften die we in de klas normaal ook gebruiken. Voor de kinderen van de groepen 1-2 zal een andere opzet worden gekozen passend bij hun leeftijd. In de Kerstvakantie zal er geen thuisonderwijs zijn en is het voor alle kinderen vakantie. Morgen (dinsdag 16 december) krijgen de kinderen in ieder geval materiaal mee waar ze woensdag, donderdag en vrijdag thuis op papier aan moeten werken. Ook zal er in deze drie dagen een online contactmoment met de leerkracht en de klas zijn. Na de kerstvakantie zullen we dan voor de groepen 3 t/m 8 starten met dagelijks digitale instructie en werken in de boeken en schriften vanuit thuis. Voor de kinderen in de groepen 1-2 gaan we ook zorgen voor een passend aanbod. Morgen ontvangt u een mail met verdere uitleg over hoe het een en ander in zijn werk zal gaan of van mij of van de leerkracht van uw kind. Houdt uw mail en onze schoolapp dus goed in de gaten! Vanwege de sluiting van de school komen ons Kerstontbijt en de geplande kerstactiviteiten helaas te vervallen. Voor nu hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd en zullen wij morgen de nodige informatie wat betreft thuiswerken met u delen. Voor vragen kunt ons altijd bereiken via tweelingen@skpo.nl of via het mailadres van de leerkracht.